TÜRKİYE FİLM ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER XXI:
SİNEMA, MARJİNAL, MİNÖR ve YEREL
7–9 Mayıs 2020
Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi & Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi

7-9 Mayıs 2020 tarihlerinde Adana’da, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, yirminci yılını aşarken ilk kez İstanbul’un, başka bir deyişle “merkezin” dışına çıkarak merkezi, merkez(i)leşmeyi, büyüklüğü, aynılığı, aynılaşmayı, tektipleşmeyi, tekeli ve tekelleşmeyi soruşturmaya açıyor.Aslında peliküle kaydedildiği ve yeniden gösterildiği ilk günden itibaren sinema, her bağlamıyla ulusal, küresel ve evrensel olanla sınanmıştır. Bir sanat yapıtı olarak filmin dilinin, biçiminin, biçeminin ve estetiğinin evrenselliği olumlu bir önerme olarak sunulur; bir meta olarak filmin ulusal ve küresel gişe başarısı hemen her yapımcının ve dağıtımcının hayalidir; bir işletmeci, gösterimdeki filminin herkese hitap etmesini, kitleselleşmesini umar. Nihayetinde film ve sinema çalışmaları da benzer eğilimleri takip eder: Genellikle ve çoğunlukla büyük yönetmenler, filmler ya da akımlar tartışılır; sinema tarihi bu bağlamda yazılır; hemen her araştırmacı büyük sinema kuramlarının peşindedir ya da sinema eğitimi bu büyük örneklerle yürütülür. Oysa geçmişte tüm bu “çok büyük”, “çok kapsayıcı”, “çok benzer” ekollerin, akımların, kuramların, sinema ekonomisinin, yapım, dağıtım, gösterim pratiklerinin, sinema/film çalışmalarının, sinema/film tarih yazımının dışında kalan alanlar ve yarıklar vardı ve halen de bunlara dair örnekler ve olanaklar var. Bu “saklı” hikâyeleri tabandan yukarıya yeniden anlatmanın zamanı artık.Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı bu bağlamda marjinal, minör ve yerelden hareketle ulusal, küresel ve evrensele dair aşağıdaki temalarda yoğunlaşan (ama bunlarla sınırlı kalmayan) tartışmalara katılmanızı öneriyor:

• Millî, ulusal, küresel ve evrensel bağlamların içinde ve dışında sinemanın marjinal, minör ve yerel olanla ilişkisi;
• Marjinal, minör ve yerel bağlamlarda film dili, biçim, biçem ve estetiği ;
• Millîliğin, ulusallığın, küreselliğin ve evrenselliğin dayatmalarını aşmış bir yerellik kavrayışıyla sinema tarih yazımı, üretim-dağıtım-gösterim ilişkileri, aktörleri ve nihayet film mecrasının içinde marjinal, minör ve yerel olanın heterojenliği;
• Zamanın, mekânın ve insanın mutenalaşmasıyla birlikte merkezin dışında kalan, bugün artık yitirdiğimiz sinema mekânları, gösterim pratikleri ve seyir deneyimleri;
• Şehirlerin çeperlerindeki semtlerde ve mahallelerde, şehir-dışı alanlarda kasabalarda, köylerde veya yaylalarda gerçekleşen film yapım, dağıtım, gösterim ve seyir pratikleri;
• Metropollerin dışında kalan şehirlerde ve şehir-dışı alanlarda faaliyet gösteren “filmci” ve “sinemacı” aileler;
• Etnik, dilsel, dinsel ve benzeri bağlamlarda azınlıkta kalanların, azaltılmış olanların sinemaları; Rumların, Ermenilerin, Kürtlerin, Süryanilerin, Yahudilerin, Nusayrilerin, Arapların ya da Levantenlerin sinemaları ve sinema deneyimleri;
• Yerel seyir deneyimleri, sinefillik ve seyirci örgütlenmeleri;
• Marjinal, minör ve/veya yerel sinema araştırma yöntemleri ve tarihyazımı;
• Yerel arşivler, belgeler, efemeral malzemeler;
• Türkiye’de düşünce geleneklerinin yerellik ve sinema ilişkisini düşünme biçimleri;
• Yeni sinema ortamlarının (sayısal dünya, sanal dünya vb.) marjinal, minör ve yerelle ilişkisi;
• Yakın dönem Türkiye Sineması’nda yerel ve hayaletleri: Yerelin içi/dışı; cinsel, etnik, sınıfsal güç ilişkileri içinde yapılandırılmış olan yerel; marjinal, minör, yerel ve insan-dışı olanlar…

Konferansa bireysel sunumla başvurmak isteyenlerin 300 kelimeyle sınırlı bildiri özetlerini ve en fazla 100 kelimeden oluşacak özgeçmişlerini, panel ile başvurmak isteyenlerin ise her bir sunum için hazırlanmış bildiri özetlerini, panelistlerin özgeçmişlerini ve paneli tanımlayan 200 kelimelik bir açıklama metnini 31 Ocak 2020 tarihine kadar tfayykonferans@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri gönderimi için son tarih: 31 Ocak 2020
Bildiri değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 29 Şubat 2020
Konferans taslak programının duyurulması: 1 Nisan 2020
Konferans tarihi: 7–9 Mayıs 2020

PROGRAM KOMİTESİ
Deniz BAYRAKDAR
Melis BEHLİL
Umut Tümay ARSLAN
Özgür Bayram YAREN
Aydın ÇAM

DÜZENLEME KOMİTESİ
Nüket ELPEZE ERGEÇ
Muzaffer SÜMBÜL
Özgür İlke ŞANLIER YÜKSEL
Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ
Özge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ
Ahmet Emin BÜLBÜL